Rich text editor

All the world’s a STAGE. And all the men & women are merely PLAYERS.
William Shakespeare

  Rich text editor

  

   image

   Одлука

   За избор на кандидат за вработување актери од четврта категорија по јавен оглас 03/2019 бо НУ Гостиварски театар Гостивар на определено до 5 години

   Превземи одлука


   Кодекс за административни службеници

   Превземи кодекс

   ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2019 за вработување на осум (8) извршители на определено време за временски перод 5 години

   Превземи оглас

   ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2019

   за вработување на шеснаесет (16) извршители на неопределено време

   Превземете документи:

   ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2019 

   ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

   ЈАВЕН ОГЛАС бр.3/2019 за вработување на осум (8) извршители на определено време за временски перод 5 години

   Одлуки за избор на кандидати за неопределено време

   Превземете документ: ОДЛУКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2019